Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Povodňový plán

povodňový plánVčetně mapové prohlížečky zde.

Zápisy a usnesení zastupitelstva

uzob

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

ourataje

 

Aktuální informace k 2.6.2021

Přehled přechodných úprav provozu na místních komunikacích ze dne 19.5.2021 - stavba ČOV - Rataje-Popovice-Sobělice - zde.


Aktuální informace k 27.5.2021

Stavební firma provádějící v obci stavbu kanalizace dává tímto na vědomí, že v pondělí 31. května  2021 bude na trase A od ulice Nová Sobělice po kapličku v Sobělicích provedeno frézování  povrchu komunikace s omezením silničního provozu  . Občané v Sobělicích v dané části obce nebudou parkovat na komunikaci v době od 7,00 do 12 hodin. Po ukončení frézování bude provoz obnoven se zvýšenou pozorností.

Od 12,00hodin bude frézování komunikace provedeno v ulici Šelešovská v Ratajích. Občané se žádají aby od 12,00 neparkovali na místní komunikaci . Frézování bude ukončeno v 16 hodin.


 

Zahájení výstavby Kanalizace a ČOV Rataje

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu že COVID 19 nedovoluje společné setkání v KD k projednání a vedení diskuze před zahájení stavby „Kanalizace a ČOV Rataje“, využívám předání základních, počátečních informací tímto otevřeným dopisem.

Dovolím si Vám sdělit, že po 10 letech společně v obci zahájíme stavbu „Kanalizace a ČOV Rataje“ opředené mnoha spekulacemi, které kolují po naší obci a nejen po ní. Zdárně se dokončil již potřetí schvalovací proces dokladové části Státním fondem životního prostředí s vydaným Rozhodnutím o dotaci k datu 14. dubna 2021 s výší dotace  46 792 013,84,- Kč.  

Vlastní cena projektu „Kanalizace a ČOV Rataje" je s finanční náročností dělena:

Stavba Kanalizace a ČOV Rataje cena                88123448,00,- 

služby TDI, AD, BOZP  VŘ  cena                         4103675,00,-

Propagace                                                            29342,00,-

Celkem stavba + služby                                    92256465,00,-  z toho uznatelné náklady 73 399 237,40,- Kč. Převážnou část neuznatelných nákladů je dána úhradou Daně z přidané hodnoty, jde o  rozdíl mezi celkovou cenou stavby a uznatelnými náklady.


 Nejprve některá fakta z minulé doby 10 let.:

V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „ČOV a kanalizace Rataje“ s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Strabak a.s. , která vyšla z výběrového řízení po  posouzení nabídek jako nejúspěšnější s cenou 36 mil Kč bez DPH, od této smlouvy bylo v roce 2013 odstoupeno po závěru kontroly výběrového řízení SFŽP s mnohačetnou korespondenci, kdy argument, že modernizace a rekonstrukce kanalizací a čistíren provedené vítěznou firmou uvedené v nabídce není stavbou. Za tuto rádo by pochybnost byla obci uložena korekce a to snížením dotace o 8 mil Kč. Hledání řešení daného problému se SFŽP, bylo v čase, kdy na starostu byl vyvíjen tlak neoprávněné pomluvy. Posléze v měsíci září 2013 od výhodné smlouvy o dílo s dodavatelem, zastupitelstvo obce z pohledu vysoké korekce od smlouvy se společností Strabak a.s., odstoupilo. Po téměř 2 letech za napětí v zastupitelstvu obce z doznívajících pomluv byla, zahájena příprava k podání nové žádosti o dotaci se stejný projektem. Byla provedena kontrola projetu projektantem. Žádost o dotaci byla doručena ŠFŽP k projednání v měsíci lednu 2017. SFŽP s projektantem řešil úpravy projektové části samostatně s upozorněním ze SFŽP na provedení kontroly projektu před vyhlášením soutěže na dodavatele stavby. S projektem byla uzavřena Smlouva o dílo v měsíci září 2017 k provedení kontroly projektu se sdělením projektanta v měsíci listopadu 2017, že projekt je připraven k soutěži na výběr dodavatele stavby. Podle projektové dokumentace byly zahájeno výběrové řízení na služby v měsíci únoru 2018 s následnou přípravou zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k sdělené rozpočtové ceně pro soutěž připravené projektantem, uvedené v zadávací dokumentaci VŘ, jako ceny předpokládané po dvou kontrolách projektantem byl učiněn osobní dotaz na projektanta k výši ceny za stavební práce. Ten bez zamyšlení odpověděl, že v projektu je chyba. S otálením opravy z důvodu stanovených termínů SFŽP  k zahájení soutěže , se již s danou předpokládanou cenou soutěž zahájila s výběrem dodavatele  s cenou 108 000 000,- Kč, s odpovědí, že chyba neovlivňuje vysoutěženou cenu. Po vydání změny rozhodnutí o dotaci obec upozornila SFŽP na skutečnost chyby v rozpočtu s žádostí o přesoutěžení, kterému bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vyhověno. Byl ukončen smluvní vztah s dodavatelem společností „Společnost pro ČOV a kanalizace Rataje“, Vedoucí společník a správce společnosti-IMOS Brno, a.s. s přípravou nové soutěže. V roce 2020 byla provedena nová soutěž na dodavatele stavby s vysoutěženou cenou 88 000 000,- Kč o 20 mil Kč  nižší.  S vysoutěženou cenou vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas na svém jednání 23.9.2020  s uzavřením Smlouvy o dílo s dodavatelem s následným  doručením Smlouvy o dílo a dokladové části veřejné soutěže ke kontrole SFŽP. Po ukončení kontroly dokladové části byla vydána Změna rozhodnutí o dotaci jak je uvedeno. Na základě vydané změny Rozhodnutí je naplněna skutečnost profinancování stavby Kanalizace a ČOV Rataje z prostředku EU ve výši 46 792 013,84,- Kč, obec Rataje vkládá do projektu vlastní prostředky ve výši 35 mil, Kč uspořených prostředků pro realizaci stavby Kanalizace a ČOV, obec dle potřeby má k čerpání zajištěn úvěr u KB ve výši 20 mil Kč. úrokovou míru 1,89%. V měsíci květnu 2021 obec požádá o dotaci na předmětný projekt Krajský úřad Zlínského kraje s ne malou finanční podporou. Na základě finančního krytí stavby o kterém budou občané pravidelně informovování byl stanoven termín předání staveniště dodavateli stavby „Společnosti pro Rataje“.

K datu 26.4.2021 bylo předáno staveniště dodavateli stavby „ Společnosti pro Rataje“ , kdy správcem společnosti je stavební firma „ČAK CZ  Havlíčkova Kroměříž a druhý společník stavební firma Commodum s.r.o. Valašská Bystřice, Protokol předání a převzetí staveniště - zde. Tato společnost na základě uzavřené smlouvy se zavazuje zrealizovat stavbu Kanalizace a ČOV Rataje za 500 dní tj. do počátku září 2022 Harmonogram časový a finanční - zde.  Stavba Kanalizace a ČOV je členěna podle SO  Stavební objekty 1-13  a na jednotlivé kanalizační stoky Katastrální situace - zde.

Ke stažení:

Katastrální situace 1 Sobělice, Popovice  ke stažení - zde.

Katastrální situace 2 Rataje ke stažení - zde.

Pro Vás, občany, vlastníky nemovitostí budou předávány informace o stavební činnosti vkládáním na stránky obce www.rataje.cz a na úřední desce OU Rataje.


Informace vložena dne 26. 4. 2021

SFŽP 2017 Registrace akce ke stažení - zde.

SFŽP 2017 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace + podmínky ke stažení - zde  

SFŽP 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotaci po změně + změna podmínek ke stažení - zde.

SFŽP 2021 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po změně + změna podmínek ke stažení - zde.

Smlouva o úvěru uzavřená s Komerční bankou na Příkopě Praha ke stažení - zde.

Smlouva o úvěru uzavřená s Komerční bankou na Příkopě Praha ke stažení - zde.

Smlouva o úvěru uzavřená s Komerční bankou na Příkopě Praha dodatek ke stažení - zde.

Smlouva o dílo Kanalizace a ČOV Rataje - zhotovitel Společnost COMMODUM s.r.o. Velká Bystřice se společníkem ČAK CZ Kroměříž dne 22. 9. 2020 ke stažení - zde.

Příkazní smlouva Technický dozor investora ke stažení - zde.

Příkazní smlouva na autorský dozor ke stažení - zde.

Příkazní smlouva koordinátor  BOZP ke stažení - zde.

Příkazní smlouva administrátor projektu ke stažení - zde.

Stavební povolení Kanalizace a ČOV ke stažení - zde.

Stavební povolení Kanalizace a ČOV prodloužení ke stažení - zde.


Informace vložena dne 26.4.2021

Projektování přípojek k jednotlivým domům

Každá nemovitost před připojením na kanalizační řád splaškové kanalizace obdrží od obecního úřadu projekt veřejné kanalizační přípojky s vnitřním rozvodem včetně vydaného Územního souhlasu nebo Územního rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Kroměříži. Pro vlastníky nemovitostí je výhodné zpracování projektu k připojením nemovitosti obecní úřadem, a to pověřenými zastupiteli panem Ing. Hynkem Švástou z Popovic a PhDr. Opatrným Pavlem z Rataj ve věci zpracování projektu kanalizační přípojky v Popovicích a Sobělicích již z vlastníky nemovitostí bylo jednáno. Cena zhotovení projektové dokumentace je z roku 2010 ve výši 2 100,- Kč s kontrolou projektu pro stavební řízení 700,- Kč cena projektu 2800,- Kč. Náklad stavebního řízení výši 500,- Kč, při napojení v části místní komunikace a 1000,- Kč při napojení v části státní silnici, jde o správní poplatek za vydání Územního rozhodnutí územního souhlasu stavebním úřadem. O tom, v jaké výši bude vlastník nemovitosti hradit projekt kanalizační přípojky rozhodne zastupitelstvo obce Rataje na svém jednání.  Starostou s pravomocí rady je navržena cena k projednání v zastupitelstvu obce pro vlastníka nemovitosti 1800,- Kč bez DPH. Kontrola projektu kanalizačních přípojek v Ratajích bude zahájena v měsíci květnu 2021. Platbu za projekt domovních kanalizačních přípojek budou majitelé domů hradit až po vydaném územním souhlasu, územním rozhodnutí při předání 1 ks paré dokumentace pracovnicí Obecního úřadu v Ratajích. Projektová dokumentace bude vyhotovena ke všem nemovitostem v obci s výjimkou kanalizace na Nětčické ulici z důvodu. kdy v době zahájení zpracování projektové dokumentace stavby Kanalizace a ČOV Rataje byl dán ŘSZK z důvodu nové komunikaci v dané části obce nesouhlas se vstupem do tělesa silnice. Na ulicí Nová Sobělice projektant navrhl ponechaní jednotnou kanalizace.  Kanalizační stoky jednotné kanalizace na ulici Nětčické a ulici Nova Sobělice budou zakončeny Odlehčovací komorou s oddělením splaškové vody a od vody dešťové, což vyhovuje provozu centrální čistírny.

Vážení spoluobčané,

po dlouhé strastiplné cestě 10 roku po předání staveniště dodavateli, ze které již dnes není cesty zpět společně věřme, že započaté dílo společně zvládneme, je k tomu největší předpoklad, že se dílo s vybraným dodavatelem uskuteční s nejvyšší  kvalitou, buďme mu svou každodenní vstřícností nápomocni. Vás prosím mějte trpělivost, stavba bude přinášet i mnohá opatření v dopravě, dojde ke zvýšení prašnosti, ale i zásahu stavební činnosti ve vašich nemovitostech. Jsem přesvědčen, že společně očekávané dílo zvládneme. Vám budou předávány informace pravidelně o dění na stavbě Kanalizace a ČOV Rataje prostřednictví osobních jednání, ale  především sledujte informace na stránkách obce www.rataje.cz a na úřední desce Obecního úřadu Rataje. 

Říkovský Antonín

Starosta obce Rataje


 

Další informace zde:

Dopis pro občany ze dne 30.4.2021 - zde.

Základní informace k zahájení stavby - zde.