Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

Stránka

Texty k rozjímání


Texty k rozjímání
 

foto

 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

25. 6. 2012 - 1. 7. 2012

 

motto týdne: „A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího.“

 

PONDĚLÍ 25.6

2 Král 17,5-8.13-15a.18 Mt 7,1-5

Komentář: Mt 7,1-5

Jedině s vědomím vlastní hříšnosti a slabosti mohu pravdivě přistupovat ke svému bratru, ke své sestře a být jim pomocí na jejich cestě...

ÚTERÝ 26.6. 

2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Mt 7,6.12-14

Komentář: Mt 7,6.12-14

Kudy kráčím? Kde ve svém životě uhýbám z úzké cesty, kde potřebuji modlitbu či pomoc druhých? A naopak, kde se mi daří procházet úzkou branou a kde mohu být oporou a pomocí pro druhé?

 

STŘEDA 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

2 Král 22,8-13; 23,1-3 Mt 7,15-20

Komentář: Mt 7,15-20

Poznat po ovoci, rozlišovat plody konání je těžké, ale potřebné. I v mém životě. Nenechat se svést z dobré cesty a nezůstat na té cestě neplodným, neplodnou...

ČTVRTEK 28.6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

2 Král 24,8-17 Mt 7,21-29

Komentář: Mt 7,21-29

„Kdo plní vůli mého nebeského Otce“ – co to pro mne znamená v mé současné životní situaci? Co mám dělat, co změnit, kam směřovat, abych plnil vůli svého Otce?

 

PÁTEK 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla

Sk 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18 Mt 16,13-19

Komentář: 2 Tim 4,6-8.17-18

Pavel se s vděčností ohlíží za svým životem a v důvěře a chvále očekává věci další (možná poslední). Napodob jej ve své dnešní modlitbě.

SOBOTA 30.6. Svátek Výročí posvěcení katedrály

Pláč 2,2.10-14.18-19 Mt 8,5-17

Komentář: Mt 8,5-17

Ježíš vzal na sebe i tvoje slabosti a tvoje nemoci. Nemusíš je nést sám, nemusíš sama klopýtat pod jejich tíhou. On je nese s Tebou!

 

13. neděle v mezidobí – cyklus B 1.7.2012

Dnešní neděle si staví před oči teologické téma smrti. Nikoli však v pohledu konkrétním, např. ve vztahu k našim blízkým, ale ve významu či roli smrti v křesťanské nauce. Je smrt chtěná Bohem? Proč působí? Je smrt důsledek hříchu? Otázek je kolem tohoto tématu mnoho. Evangelia odpovídají příběhem. Všimněme si provázanosti příběhů evangelia na podkladě textu Knihy Moudrosti.

1. ČTENÍ

Kniha Moudrosti vzniká jako jedna z posledních knih Starého zákona asi 150 let před Kristem. Její slova obsahují pozdní židovskou teologii. Není bez zajímavosti, kam se během dvou tisíc let posunula. Pohled na smrt je velmi jasný: Bůh smrt nechtěl a nechce. On miluje život!

Mdr 1,13-15; 2,23-24

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.

ŽALM 30

Modlitba vysvobození z područí smrti je vždy velice emocionální. Tak je tomu i v slovech Žalmu 30. Přidejme se k nim.

Odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, – zjitra však jásot. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel vybízí Korinťany ke sbírce pro Jeruzalém (Sk 11,29 či 24,17). Pavlova výzva není teorií ekonomie, přesto však vyslovuje zásadní požadavek určité rovnosti, respektive solidarity pomoci.

2 Kor 8,7.9.13-15

Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v Písmu: „Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.

EVANGELIUM

V dnešní perikopě jsou do sebe vloženy dva příběhy. Žena s krvácením předznamenává ještě silnější příběh vzkříšení. Zajímavé je všimnout si slova „dceruška – dcera“. Nejprve je vysloví představený, ale pak sám Ježíš. Jako by se zde naznačilo, jak lidskou lásku tatínka vnímá ještě mnohem intenzivněji Bůh. A to nejen k dětem! Bůh přichází zbavit smrt její moci! Důležitou roli zde hraje víra. Není jediným nástrojem uzdravení, to je Boží moc! Ale uzdravení s vírou úzce souvisí.

Mk 5,21-43

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“

Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

K ZAMYŠLENÍ

Smrt vstoupila do světa v důsledku hříchu (Řím 6,23). Bůh je však mocnější než smrt. Jeho moc je dána vítězstvím nad hříchem člověka. To ale znamená, že smrt v prvotním plánu nebyla. Je důsledkem, nikoli chtěným záměrem. Dnes je pro křesťany okamžikem, který dostal kladný význam. Skrze smrt vstupujeme před Boží tvář. Umíráme spolu s Kristem, budeme také s ním vzkříšeni! Bůh má nad smrtí moc, on nás vede k životu. Každá nemoc, slabost a smrt jsou s otcovskou láskou sledovány a Bůh touží člověka vysvobodit od této bolesti, jak nádherně ukazuje příběh o krvetoké ženě. Bůh nehledí na společenskou korektnost, ale touží dát plnost života každému, kdo s vírou a odevzdaností přichází.

 


25. 6. 2012 Zobrazit méně

Stránka