Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zápisy a usnesení zastupitelstva

uzob

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

Stránka

Texty k rozjímání


Texty k rozjímání

foto

 

 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

13. 8. 2012 - 19. 8. 2012

 

motto týdne: „Kdo ve mě věří, má život věčný.“

 

PONDĚLÍ 13.8.

Ez 1,2-5.24-28c Mt 17,22-27

Komentář: Ez 1,2-5.24-28c

I ve vyhnanství se Hospodin zjevuje Ezechielovi, i „zde na něm spočinula Hospodinova ruka“. Stejně tak já si mohu být jist Boží blízkostí ve svém životě, ať se nalézám kdekoliv.

ÚTERÝ 14.8.

Ez 2,8 – 3,4 Mt 18,1-5.10.12-14

Komentář: Ez 2,8 – 3,4

Nezapomínej se sytit Božím slovem, které tě může povzbudit a posílit („zesládla mi v ústech jako med“), ale také usvědčit a vést k obrácení („žalozpěvy, vzdechy a bědy“).

 

STŘEDA 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a Lk 1,39-56

Komentář: Lk 1,39-56

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Blahoslavený jsi i ty, pokud věříš (důvěřuješ) svému Pánu a odpovídáš na jeho pozvání, na jeho volání.

ČTVRTEK 16.8.

Ez 12,1-12 Mt 18,21 – 19,1

Komentář: Ez 12,1-12

Jak jsem na tom se svýma očima a ušima („má oči k vidění, a nevidí, uši k slyšení, a neslyší“)? Vidím či slyším jen to, co chci? Nebo se snažím naslouchat Hospodinu, vidět jeho cesty ve svém životě a následovat jej?

 

PÁTEK 17.8.

Ez 16,1-15.60.63 nebo Ez 16,59-63 Mt 19,3-12

Komentář: Ez 16,1-15.60.63; Ez 16,59-63

I tobě Hospodin vše odpouští pro smlouvu uzavřenou Ježíšovou smrtí na kříži. Rozpomeň se na jeho milosrdenství ve svém životě, děkuj za ně a posílen jeho milostí usiluj o dobro v dnešním dni.

SOBOTA 18.8.

Ez 24,15-24 Mt 19,16-22

Komentář: Mt 19,16-22

Neulpívám na nedůležitých věcech? Nelpím na svém majetku, na svých znalostech, na svých známostech, na svých vztazích? Jsem schopen/schopna se toho všeho zříct, bude-li mne to odvádět od Krista?

 

20. neděle v mezidobí – cyklus B 19.8.2012

Liturgie se znovu vrací k 6. kapitole Janova evangelia, která je věnována „chlebu života“ – eucharistii. Nejde však jen o chléb, jde o pokrm vedoucí k životu (1. čtení). A právě nový život z Boha vrcholí nikoli hořkostí či hněvem, ale schopností děkovat (2. čtení). Křesťané se scházejí ke slavení „děkování“, což je překlad řeckého slova „eucharistie“. Účastí na liturgii můžeme i my děkovat Bohu a chválit ho za vše, co koná. Krásně je to vystiženo v Žalmu 34.

1. ČTENÍ

Kniha Přísloví vznikla jako soubor jednotlivých krátkých výroků z nejrůznějších oblastí lidského života. Ale najdeme zde i ucelenější části. 9. kapitola je postavena jako podobenství: moudrost jako moudrá žena a hloupost jako hloupá žena. Obě ženy nabízejí, ale jejich nabídka nese odlišné ovoce. Kdo následuje moudrost, ač sám neznalý, dojde moudrosti!

Př 9,1-6

Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!

ŽALM 34

Šťastný život není zcela totožný s velkým bohatstvím či uznáním a mocí. Žalmista velebí Boha za to, co vede ke skutečnému štěstí.

Odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se. Bojte se Hospodina, jeho svatí! – Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. – Mocní strádají a hynou hlady, – nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. Pojďte, synové, a slyšte mě, – naučím vás bát se Hospodina. – Miluje kdo život? – Přeje si dny štěstí? Zdržuj svůj jazyk od zlého, – své rty od falešných slov. – Chraň se zlého a čiň dobré, – hledej pokoj a usiluj o něj!

2. ČTENÍ

Již v minulých nedělích jsme připomněli, že sv. Pavel nejprve mluvil o životě ve společenství a na to navázal poučením, co patří a co nepatří do života společenství. V těchto jednotlivých poučeních a povzbuzeních pokračuje i v naší perikopě.

Ef 5,15-20

Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně. Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno

ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíšova řeč o chlebu života se posouvá do vyhrocené fáze. Nejprve se točila kolem many, kterou dal Bůh Izraeli. Nyní ale Kristus ztotožní novou manu se svým tělem (doslova „masem“) a krví. Nejde o symbol, ale o skutečný pokrm. Pro řádného Izraelitu bylo naprosto nemyslitelné, aby jedl lidské maso. Ale Ježíš jde ještě dál. Účast na hostině jeho těla je účastí na společenství s ním.

Jan 6,51-58

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

K ZAMYŠLENÍ

Evangelista v 6. kapitole postupuje propracovaným způsobem. Ježíš nejprve učinil znamení (rozmnožení chlebů), aby v posluchačích vyvolal touhu poznat, kdo je tento mocný divotvůrce. Ale cílem není šokovat. Cílem je přivést posluchače k víře ve spásu skrze Ježíše. Díky dlouhé tradici Písma a života Izraele může Ježíš pracovat s hlubokou symbolikou. Právě v Písmu (např. dnešní 1. čtení i žalm) najdeme nesčíslné odkazy na hostinu jako výraz společenství, přátelství, důvěrné blízkosti. Toto přátelství se netýká jen lidí, obětní hostina se slavila jako společenství s Bohem. Sem Ježíš míří. Oddělené zmínky o těle (mase) a krvi naznačují, že obětní beránek bude sám Ježíš. Již tedy nejde o rozmnožené chleby, ale o položení života. Liturgie nám 6. kapitolu předkládá především jako velkolepé rozjímání nad tajemstvím eucharistie, abychom nezůstali jako zmínění posluchači „nechápaví“, ale abychom uvěřili a vstoupili do tohoto společenství s Kristem skrze přijetí eucharistie. Dotýkáme se oběti Ježíšova života, oběti, která je životodárná.

 


12. 8. 2012 Zobrazit méně

Stránka